. 
 . 
 .  - -
 . 7/18
 . 3/18
 .  12
 .  -
 .  - 1
 .  -
 .  10/16
 . 5/18
 .  -
 .  2
 . 
 .  - 1
 .  8/16
 .  2/16
 .  -
 .  - 1981
 .  -
 .  -
 .  13/16
 . (24/20)
 . 
 . (23/25)
 .  -
 . Kaushi ya Kusha 7
 . (24/21)
 . (24/16)
 . (25/25) - -
 . (24/25)
 .  23/23
 . (24/1)
 .  - - 1
 .  - 3
 .  -
 .  9/16
 . (19/25)
 .  22/23
 . (24/2)
 . (3/25)
 . 
 .  19/23
 . (14/25)
 . (20/25)
 . (18/25)
 .  21/23
 .  20/23
 .  18/23
 .  2
 . (24/19)
 . (24/18)
 . (24/10)
 .  10/23
 .  _
 . (11/25)
 .  9/23
 .  2/23 2/23
 .  6/23
 .  - + 300
 .  15/23
 .  8/23
 .  14/23
 . (24/9)
 .  17/23
 . (13/25)
 . (24/17)
 . (8/25)
 . (1/25)
 .  12/23
 .  16/23
 .  Sammt al arab Part 3 of 4
 . (24/6)
 .  5/23
 .  4/23
 . 
 .  ...
 .  3/23
 .  7/23
 .  1/23
 . (24/15)
 .  13/23
 .  ...
 . Teshrein Village ( 18 of 21 )
 . 
 . (24/14)
 .  -
 .  - -
 . (24/13)
 . Teshrein Village ( 16 of 21 )
 . Teshrein Village ( 10 of 21 )
 . 
 . Teshrein Village ( 19 of 21 )
 . Teshrein Village ( 04 of 21 )
 . Teshrein Village ( 13 of 21 )
 . Teshrein Village ( 05 of 21 )
 . Teshrein Village ( 14 of 21 )
 . Teshrein Village ( 11 of 21 )
 .  - - 5
 . Teshrein Village ( 09 of 21 )
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233